Pogled na proèelje z vhodom.
 
Situacija
 
Raèji dvor le¾i na ravnini ob zahodnem robu Maribora. Navidez homogeno celoto sestavljajo ¹tirje enonadstropni nesklenjeni trakti, ki obdajajo notranje dvori¹èe. Osrednji del glavnega proèelja izstopa kot rizalit s trikotnim èelom. V le-tem se kot prièi preteklosti nahajata admontski grb in letnica 1778. Rizalit je èlenjen z venènima zidcema, v nadstropnem delu pa tudi s pilastri. Kot dodaten poudarek osi slu¾i kamnit portal s potlaèenim lokom in sklepnim ¹èitcem. Stranske fasade so kraj¹e in skromnej¹e v oblikovanju. Proèelja dvori¹èa pa so bila nekoè prevotljena z arkadami, ki so jih kasneje zazidali.
Dvor se omenja ¾e leta 1284. V letih 1414-16 so ga prezidali. Dana¹njo podobo pa je dobil predvsem v 17. in 18. stoletju. Najstarej¹i je vzhodni trakt iz 17. stoletja. V letih 1733-34 so dvor prezidali, obenem pa podalj¹ali ju¾ni, t.j. dana¹nji vhodni trakt za pet okenskih osi. V letih 1776-1778 so dvoru prizidali zahodni, gospodarski trakt, preoblikovali in poenostavili fasade ter zazidali arkade na dvori¹èu. Severni trakt je bil pozidan ¹ele po letu 1864.
Danes je Raèji dol znan predvsem kot gostitelj muzeja na prostem.
Arhitekt: Neznan
Raèji dvor
Tip: Palaèa/dvorec
Kraj: Maribor
Leto: 1778
Naslov:
Ra¹ki dol 1