Mariborska ¾elezni¹ka postaja je kvaliteten primer poznega slovenskega funkcionalizma. Zasnova postaje dosledno sledi prometnim tokovom in funkcionalnim zahtevam postaje – razlièno oblikovani stavbni volumni, ki jih obrobljajo podolgovate nadstre¹nice, so razporejeni med ¾elezni¹kimi tiri in Partizansko cesto. Postajo oznaèuje visok urni stolp, ki stoji ob glavni dvorani. Le-ta je v celoti zastekljena in v enakomernem ritmu razèlenjena z visokimi pilastri. Dolga nadstre¹nica pred postajno dvorano, ki je prvotno obvladovala plo¹èad v ospredju in pokrivala glavni vhod, danes slu¾i avtobusnemu postajali¹èu. Stavba je obleèena v gladke bele kamnite plo¹èe, ki celotni razgibani kompoziciji dajejo enoten in strog videz.
Arhitekt: Milan Èernigoj
®elezni¹ka postaja
Tip: Infrastrukturni objekt
Kraj: Maribor
Leto: 1954
Naslov:
Partizanska cesta 50