Pogled na proèelje stavbe
 
Stavba prve slovenske banène ustanove ima s svojo velikostjo in z razko¹nim proèelnim okrasjem pomembno vlogo v stavbnem nizu Èopove ulice. Zgradili so jo po prvonagrajenem projektu mednarodnega nateèaja, katerega pobudnik je bil ljubljanski ¾upan Ivan Hribar.
Vhod v banko, ki ga prekriva stekleni nadstre¹ek, je v osrednji osi stavbe, kar poudarja njeno simetrièno zasnovo. Nadstre¹ek je oblikovan v secesijskem slogu iz stekla in kovanega jekla s prepoznavnimi in znaèilnimi cvetliènimi listi. Kiparski alegoriji trgovine in proizvodnje nad vhodom dodatno poudarjata pomembnost vstopne osi.
Poudarek obenem nakazuje, da so prostori banke le v prvem nadstropju, medtem ko so v pritlièju trgovski lokali in zgoraj stanovanja. Glavna dvorana banke je tako kot zunanjost oblikovana v secesijskem slogu.
Arhitekt: Josip Vanca¹
Mestna hranilnica
Tip: Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1904
Naslov:
Èopova ulica 3