Naèrt mosta
 
©u¹tarski most stoji na mestu srednjeve¹kega mosta, ki je povezoval Stari in Novi trg. Arhitekt Jo¾e Pleènik ga je podobno kot Trnovskega oblikoval kot ‘trg na reki’ s pogledom na grajsko vzpetino.
©irok most obdajata stebrni kolonadi, ki naj bi po prvotnih naèrtih nosili s plezalkami ozelenjeno leseno pergolo. Zaradi finanènih te¾av pergole niso zgradili, na kapitele stebrov pa je arhitekt postavil obte¾ilne krogle.
Pleènikov ©u¹tarski most je sicer zamenjal kvalitetno oblikovan lito¾elezni most, ki so ga leta 1867 zgradili po naèrtih dunajskega arhitekta Hermanna, a so v èasu poglabljanja reène struge po¹kodovali njegove temelje. Pleènik je dal most prenesti na Poljanski nasip in na njegovem mestu zasnoval le nov sredinski podpornik – mesto tedaj namreè ni imelo denarja za novi most. Pri tem arhitekt ¹e ni vedel kak¹na bo oblika novega, ki je bil naèrtovan in zgrajen nekoliko kasneje.
Arhitekt je leta 1929 uredil tudi Jurèièev trg – tlak, mejnike in stopnice k trgovinam.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
©u¹tarski most
Tip: Infrastrukturni objekt
Kraj: Ljubljana
Leto: 1932
Naslov:
Jurèièev trg