Trg Francoske revolucije oznaèuje Napolenov obelisk, ki ga je oblikoval arhitekt Jo¾e Pleènik. Postavili so ga leta 1929 ob prio¾nosti 120. obletnice Ilirskih provinc – obdobja, ki je z Napoleonovimi reformami omogoèilo razvoj slovenske kulture.
Obelisk stoji v seèi¹èu osi Vegove, Emonske in Rimske ulice in oznaèuje prostor, kjer manj¹a Emonska preide v pomembnej¹o Vegovo ulico. Arhitekt Jo¾e Pleènik je s pozicijo obeliska obvladal sicer nepravilno obliko trga ter usmeril poglede na Grad in vzdol¾ Vegove proti Kongresnemu trgu.
Obelisk z vgrajenim prahom iz groba padlega francoskega vojaka sestavjajo grobo obdelani kvadri bra¹kega marmorja, v katerega so vgravirani zlati napisi. Arhitekt je podno¾je obeliska kasneje obdal s ¹tirimi betonskimi stebri in tako dosegel uèinek stopnjevanja vi¹ine.Trg ob parku Kri¾ank zakljuèuje kamniti zid, za katerim so bile nekoè urejene javne sanitarije.
Pleènik je ob izgradnji NUK-a na severnem robu trga zasnoval spomenik pesniku Simonu Gregorèièu. Pesnikov doprsni kip stoji na podstavku iz starih kamnov, ki ga je prvotno prekrivala s trto obrasla lesena pergola. Pleènik je pergolo kasneje zamenjal z loki iz umetnega kamna, oba elementa pa spominjata na Gregorèièevo rodno primosrko pokrajino.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Ureditev Trga Francoske revolucije
Tip: Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj: Ljubljana
Leto: 1929
Naslov:
Trg Francoske revolucije