Arhitekt Jo¾e Pleènik si je Trnovski most zamislil kot ‘trg na reki’, na katerega se raz¹irja predprostor Trnovske cerkve.
Edinstvenost mosta so drevesa, ki rastejo iz korit podno¾ja in okvirjajo ‘tr¾ni prostor’. Skulpture na ograji – svetilnik in kip Sv. Janeza Krstnika, za¹èitnika cerkve – dodatno poudarjajo idejo.
Arhitekt je z oblikovanjem ¹irokega in z drevesi zasajenega mosta ustvaril trg, na katerega se iz smeri mestnega sredi¹èa sveèano izteèe Emonska ulica in obenem oznaèil prehod Krakovskega predmestja v Trnovsko. Piramide v vogalih dajejo ‘trgu’ poseben pomen in obenem utrjujejo loèno mostno konstrukcijo.
Trnovski most sicer predstavlja zaèetek Pleènikove vzdol¾ne mestne osi, ki povezuje Trnovo z mestnim sredi¹èem in z mosta po Emonski ulici teèe do Trga Francoske revolucije ter dalje po Vegovi do Kongresnega trga.
Arhitekt: Jo¾e Pleènik
Trnovski most
Tip: Infrastrukturni objekt
Kraj: Ljubljana
Leto: 1932
Naslov:
Emonska ulica