Kip Emonca (postavitev: arh. Bitenc) ob podhodu pod Slovensko cesto na ostankih severnega grobi¹èa
 
Kongresni trg je bil urejen na mestu nekdanjega kapucinskega samostana. Mestna oblast ga je zasnovala za posebno prilo¾nost – kongres Svete alianse l. 1821, zveze dr¾av, ki so premagale Napoleona in si prizadevale za ohranitev monarhij. Trg je bil namenjen paradam in raznim drugim reprezentanènim dogodkom.Kongres Svete alianse je Ljubljano dvignil iz anonimnosti, v katero je bila potisnjena po koncu Ilirskih provinc in odhodu Francozov l. 1813. Za celotno obdobje konca 20. let je znaèilno bolj naèrtno urejanje mestnega javnega prostora – zaèeli so tlakovati ulice in urejati infrastrukturo.
Arhitekt: Neznan
Kongresni trg
Tip: Urbanistièna/zunanja ureditev
Kraj: Ljubljana
Leto: 1820
Naslov:
Kongresni trg