Notranjost Ferantovega vrta – pogled na niz blokov ob Gregorèièevi ulici
 
Situacija kompleksa
 
Stavbni sklop stoji na obmoèju nekdanjega emonskega foruma, kar je arhitekt Edvard Ravnikar upo¹teval tako v oblikovanju posameznih stavbnih gmot kot tudi v prikazu arheolo¹kih ostankov. Ferantov vrt sestavljajo ¹tiri enote, razporejene po obodu zemlji¹èa. Skupaj z obstojeèo zazidavo ob Rimski ulici tvorijo programsko me¹an kare. V enotah ob Rimski, Gregorèièevi in Slovenski cesti se nad javnim programom v pritlièju in ponekod vi¹je dvigajo razlièno visoki stanovanjski deli. Nad nivo ulice dvignjena enota ob Slovenski razkriva ostanke rimske Emone. Dvori¹èe kareja je prehoden javni park, pod katerim so gara¾e; na zahodni strani ga obroblja paviljon.Stavbna telesa z zamikanjem ustvarjajo razgiban videz celote, ki ga povezuje opeèni fasadni pla¹è z znaèilnimi vogalnimi »¹ivi«. Opeèni pla¹è ponekod prekinja vidna armirano – betonska konstrukcija. Zanimiv element fasade so obe¹ena korita za ro¾e, ki nadome¹èajo pomanjkanje zelenja v okolici. Stanovanja so zasnovana v preèni smeri in imajo globoke tlorise.
Arhitekt: Edvard Ravnikar
Stanovanjska zazidava v Ferantovem vrtu
Tip: Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj: Ljubljana
Leto: 1975
Sodelavci: Ervin Prelog
Naslov:
Med Gregorièièevo, Rimsko, Igri¹ko in Slovensko cesto