Pogled vzdol¾ ©tefanove ulice
 
prerez
 
Stanovanjske bloke je zgradil pokojninski sklad Trboveljske premogokopne dru¾be. Predstavljajo prvi ljubljanski primer prostostojeèih blokov, ki so po naèelih v svetu uveljavljajoèega modernizma nadomestili klasièno obodno zazidavo. Trije bloki, ki jih je arhitekt Jo¾e Sivec zasnoval v duhu zgodnjega funkcionalizma, so razporejeni ob robovih stavbnega otoka s parkom v notranjosti. V oblikovanju stavbnih teles in fasad se odzivajo na svojo lego – ulico, vogal, dvori¹èe in park. Enaki arhitekturni elementi na fasadah – balkoni, lo¾e, zamiki in plastike variirajo glede na lego posamezne stavbe. Polkro¾ni pomol z razglednimi okni eno od stavb mehko zakljuèuje proti parku.Vsakemu vhodu v bloke pripadajo po tri stanovanja razliènih velikosti, ki so razko¹no opremljena.
Arhitekt: Jo¾e Sivec
Dukièevi bloki
Tip: Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1935
Naslov:
©tefanova 10, 12, 14