Pogled na stavbo s Pre¹ernove ceste
 
Stavba de¾elne vlade, kjer je danes Predsedstvo Republike Slovenije, je bila zgrajena v prvih letih po potresu l. 1985. V tistem èasu je bila ena izmed najveèjih stavb, grajenih v neoklasicistiènem stilu. Stavba, ki je s treh strani obdana z ulicami, ima dve dvori¹èi, ki ju deli osrednji del z glavnim stopni¹èem in veliko dvorano. Glavna fasada se obraèa na Pre¹ernovo cesto in ima poleg sredinskega glavnega vhoda ¹e dva stranska. Glavni vhod krasita kipa dunajskega kiparja Beyerja in ponazarjata oblast in zakon. Vhodi so tudi z ostalih dveh ulic – Erjavèeve in Gregorèièeve. Vogale stavbe poudarjajo stolpi. Fasada je oblikovana v umirjenem neorenesanènem slogu, ki daje stavbi monumentalen in reprezentativen videz.
Arhitekt: Emil Foerster
Stavba de¾elne vlade – Predsedstvo Republike Slovenije
Tip: Upravna stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1898
Naslov:
Gregorèièeva ulica 20