Tloris tipiène eta¾e
 
Monumentalna stavba Dr¾avnega zbora Republike Slovenije je oblikovana kot prostostojeè kubus, ki zakljuèuje kare med ©ubièevo, Beethovnovo in Tom¹ièevo ulico. S svojim reprezentativnim proèeljem se obraèa proti Trgu revolucije. Stavba je izraz modernistiène interpretacije klasiène zasnove, ki nakazuje vpliv Pleènika: je osno simetrièna in razdeljena na pritlièje, osrednji del in atiko. Njeno preprosto telo uokvirjata stranska zidova in perforiran venec, obleèen v svetle kamnite plo¹èe. V notranjosti okvirja je betonska konstrukcijska mre¾a in v njenem ozadju okna s parapeti iz temnej¹ega kamna.
Iz proèelja izstopa skulpturalni portal, ki sega èez dve nadstropji. Izdelala sta ga kiparja Zdenko Kalin in Karel Putrih, predstavlja pa alegorijo delovnega ljudstva.
V notranjosti stavbe se ¹e posebej izra¾a odnos arhitekta Vinka Glanza do oblikovanja prostora, ki ima korenine v Pleènikovi ¹oli: dovr¹enost v obdelavi stavbnih elementov in detajlov, izbor materialov ter usklajenost opreme. Mozaiki in freske so delo Jo¾eta Ciuhe, Marija Preglja in Ivana Seljaka – Èopièa. Friz pred veliko dvorano, ki ponazarja zgodovino Slovencev, je delo slikarja Slavka Pengova.
Velika dvorana je bila prenovjena leta 2000 na podlagi prvonagrajenega projekta arhitektk Sonje Miculiniæ, Darje Valiè in Albine Kindlhofer.
Arhitekt: Vinko Glanz
Parlament – Dr¾avni zbor Republike Slovenije
Tip: Upravna stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1959
Naslov:
©ubièeva ulica 4