Pogled na cerkev s Trga Francoske revolucije
 
Tloris cerkve
 
Kri¾evni¹ka cerkev je bila zgrajena v sklopu nekdanjega samostana nem¹kega kri¾evni¹kega reda na mestu stare gotske cerkve. Bene¹ki arhitekt Domenico Rossi je novo baroèno cerkev zasnoval s centralnim tlorisom v obliki gr¹kega kri¾a, kar je bilo tedaj za Ljubljano novost. Visoko osrednjo dvorano prekriva kri¾ni listnati obok, ki nosi streho stopnièaste valovite in baroèno kipeèe oblike. Streho zakljuèuje podalj¹ana lanterna, ki nadome¹èa zvonik. Fasada je v nasprotju s streho oblikovana bolj zadr¾ano in sledi tedanjim bene¹kim klasiènim vzorom.
Arhitekt: Domenico Rossi
Kri¾evni¹ka cerkev
Tip: Verska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1715
Naslov:
Trg Francoske revolucije